Tag Archives: Giáo huấn của 12 tông đồ Didache

Didache, lời dạy của Chúa qua 12 Tông Đồ

Didache hay giáo huấn của Mười hai Tông đồ là một văn bản Kitô giáo [...]